(021) 5544-515 | [email protected]

Farhan Kamiluloh

Farhan Kamiluloh, S.H., M.Ag.

NIDN12345
HomebaseHukum Ekonomi Syariah
Status DosenDosen Tetap
Jabatan AkademikLektor Kepala